دعای مجرب حین رویت جنازه و میت پرخیر و عظیم

بستن
بستن