شعر دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است

بستن
بستن